Serveis

Bernuz-Fernandez Arquitectes


Consultors d’estructures

My Image

La base de la nostra activitat està centrada en la consultoria d’estructures d’edificis. Oferim assessorament tècnic i econòmic, duem a terme predimensionats, estudis de viabilitat, disseny i càlcul de tot tipus d’estructures.
Aquests serveis estan destinats, bàsicament, a arquitectes, empreses constructores i a les Administracions públiques, tot i que, de manera més puntual, podem treballar per a entitats privades, Comunitats de Propietaris, etc.

Direccions d’obra

My Image

Ja sigui perquè prèviament se’ns ha encarregat el càlcul de l’estructura o perquè la complexitat estructural de la obra ho requereixi, oferim els nostres serveis com a consultors d’estructures durant la fase d’obra d’aquesta.

Projectes de rehabilitació i/o reforç

My Image

Treballem i desenvolupem també projectes de rehabilitació i/o reforç de les seves estructures. Els nostres clients poden ser Comunitats de veïns, Administracions públiques, entitats privades o particulars. Tots tenen en comú la necessitat de dur a terme obres de rehabilitació o reforç, amb intervencions puntuals o integrals.

Diagnosis estructurals

My Image

Una altre tasca que cada cop és més habitual en el camp de la rehabilitació és la feina prèvia de determinació de l’estat en què es troba l’estructura de l’edifici. Redactem doncs, informes que avaluen l’estat de conservació dels elements portants que el conformen, analitzem la seva capacitat portant i aconsellem quines serien les mesures correctores més adients en cas que fossin necessàries. Tota aquesta feina seria de difícil avaluació sense un correcte pla de cales previ, el qual és redactat pel nostre equip tècnic en funció dels objectius de l’informe.

Amidaments i pressupost

My Image

Elaborem també l’estat d’amidaments i pressupost, en especial els capítols d’obra que fan referència a l’estructura, tant en obres de nova execució com de rehabilitació i/o reforç.

Horari d'obertura
De Dilluns a dijous
8:00–14:00, 16:00–19:00
Divendres
8:00–15:00
Dissabte i Diumenge tancat.

Bernuz-Fernández Arquitectes S.L.P.
My Image
My Image