Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA GRAN SOL

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Llongueras Clotet Arquitectes, Manel Valls i TWO/BO Arquitectes
Any projecte: 2009
Final obra: 2012
Tipus obra: Obra nova
Ús: Sanitari
Tipologia estructura: Formigó armat
Protecció patrimonial:
PEC: >5M
m2: >4.000
Premi: -
Promotor: ENGESTUR S.A. / CatSalut

Descripció:
El projecte va consistir en l’execució d’un nou Centre d’Atenció Primària a la localitat de Badalona, el qual disposava d’una planta soterrani i tres plantes més sobre la rasant, amb unes mides totals aproximades d’uns 50x19m.
A nivell estructural, la complicació del projecte es va localitzar especialment en la seva contenció. El solar existent, abans de la seva construcció, disposava d’un gran mur de contenció, el qual lliurava un desnivell important entre aquest i el parc situat a una cota superior.
Donat que el projecte contemplava la formació d’un nou soterrani s’havia d’assolir una nova cota de fonamentació, la qual restaria per sota de la del mur. Per tal de garantir la seva estabilitat en fase d’execució es va haver d’executar una doble línia d’ancoratges. Un cop executats aquests i tallades les sabates amb disc de diamant, es va continuar amb la seva execució de manera descendent i per dames. La resta de murs van ser tradicionals i encofrats a una cara.
Un cop finalitzada la contenció es va procedir a la formació de la fonamentació mitjançant sabates aïllades, sobre de les quals es van aixecar els pilars de formigó armat i els sostres tipus reticular.