Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


I.E.S. AIMERIGUES

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: UTE Balanzo Barceló Gràcia
Any projecte: 2017
Final obra: 2018
Tipus obra: Obra nova
Ús: Educació
Tipologia estructura:
Formigó armat
Protecció patrimonial:
PEC: >4M
m2: >4000
Premi: -
Promotor: Públic-Infraestructures.cat

Descripció:
L’edifici és un centre educatiu construït a la localitat barcelonina de Terrassa.
Aquest té una forma de “L”, de manera que en un dels laterals es troben les dependències docents agrupades en planta baixa i dos plantes tipus, mentre que en l’altre lateral es troba en planta baixa el gimnàs, sala d’actes i les dependències de servei, totes elles en planta baixa. L’accés es produeix en la intersecció entre els dos costats i les pistes esportives, en l’espai delimitat pels laterals de l’edifici.
Les mides del conjunt són aproximadament de 97 metres de llargada per uns 57 metres d’amplada. Amb aquestes mides es van plantejar dos junts de dilatació, creant tres unitats estructurals independents. Aquest junts es van formalitzar mitjançant el doblat de pilars o amb passadors lliscants.
La fonamentació es va executar amb sabates aïllades de petites mides gràcies a la bona capacitat portant del terreny.
Els sostres, de manera general, es van resoldre amb un bidireccional de revoltó perdut de cantell total 35cm. Una tipologia molt semblant és la que es va adoptar a la zona del porxo d’accés al Centre, però en aquest cas el bidireccional es va executar amb revoltó recuperable i la seva cara superior no es va formigonar, deixant així una sèrie de petits lluernaris que facilitessin l’entrada de llum al gran espai d’entrada.
Finalment, la coberta del gimnàs es va plantejar amb una xapa grecada recolzada sobre unes jàsseres metàl·liques.